Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

09. desember 2013

Forstudiet om en interkommunal arkivkjerne er nå ferdigstilt

I desember 2012 vedtok styret for IKA Kongsberg at det skal foretas et forstudie for "Arkivskyprosjektet". Hensikten med forstudiet har vært å belyse hvordan man kan få på plass en enklere modell for arkivdanning og uttrekk av arkiv ved å flytte kompetansebehov og tekniske løsninger fra kommunene til de interkommunale arkivinstitusjonene. Fokuset har vært på uttrekk og datakvalitet. Forstudiet ble bestilt gjennomført av prosjektleder Ståle Hegna, Midt-Telemarkrådet.

 Bakgrunnen til prosjektet er at IKA Kongsberg ønsker å se om det finnes bedre måter å sikre digitale arkiv for fremtiden for våre eiere. Spørsmål vi stiller oss er om det er mulig å finne mer effektiv flyt mellom arkivproduksjon og arkivdepot, mindre sårbare kommuner i forhold til produksjon og kompetanse, muligheten for våre eiere til å stå sterkere overfor leverandørbransjen og en leverandøruavhengig forvaltning av kommunal digital dokumentasjon. Hovedmålet er å få belyst muligheten for en fremtidig database for elektroniske arkiv til alle eierkommunene som driftes av IKA Kongsberg.

 
Bestillingen til forstudiet var å belyse følgende punkter:
- Kartlegge kommunenes behov og ønsker. Er prosjektet modent?
- Hvordan må en slik database settes opp og spesifiseres?
- Hvordan skal dataflyten gå mellom produksjonsarkiv og depot?
- Hva koster det å etablere?
- Hva koster dette å drifte for IKA Kongsberg og for kommunene?
- Skissere gevinstpotensialet i prosjektet
- Hva kreves av juridiske avtaler, databehandleravtaler og sikkerhetsløsninger?
- Undersøke produkter som kan sikre datakvaliteten
- Vurdere ressursbehov i forprosjekt og hovedprosjekt
- Kartlegge muligheten for prosjektstøtte
 

 Resultatet i forstudiet gir grunnlag til å sette i gang et forprosjekt i løpet av 2014. Vi oppfordrer de av våre eiere som ønsker å delta i et eventuelt forprosjekt om å ta kontakt.


 
Forstudiet "En interkommunal arkivkjerne" (IKA -kjernen). (Pdf)

 

Tilbake