En gang med arkivreoler på hver side fulle av protokoller og arkivbokser. Grå vegg i enden med tallene 7 og 8.

Ekstraordinært representantskapsmøte 27.9.2023

Ordinært representantskapsmøte for IKA Kongsberg ble avholdt 26. april 2023. Representantskapet valgte der å utsette behandling av sak 008/23: Eiertilskudd 2024 og sak 009/23: Økonomiplan 2024-2027 til et ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2023. Dato er nå fastsatt og møtet blir avholdt digitalt 27. september 2023 kl. 14-15. Utsettelsen kom på grunn av usikkerhet knyttet til videre eierskap i selskapet i forbindelse med fylkeskommuneoppløsningen.

Ny selskapsavtale er også på sakslisten som orienteringssak. Denne sendes til behandling hos eiernes øverste politiske organ i etterkant av møtet.

Les innkallingen og saksdokumentene her.
Her finner du protokollen fra møtet: https://www.ikakongsberg.no/content/2023/10/Protokoll-fra-IKA-Kongsbergs-representantskapsmote-til-signering.-signert-03.10.2023.pdf

Deltakelse representantskapsmøtet

Det vil bli sendt ut kalenderinvitasjon til alle valgte representanter. Representantskapet er vedtaksdyktige med 26 valgte/vararepresentanter tilstede. For å sikre gjennomføringen av møtet, ber vi om at deltakende representant godtar kalenderinvitasjonen og sender påmelding til postmottak@ikakongsberg.no innen 20.9.2023.