Hånd som tar gammel protokoll ut fra hylle.

Muggsopp og helsefarer

For eksponerte personer er det lite relevant om muggsoppen er aktiv og i ferd med å formere seg eller ikke, da selv inaktive muggsoppsporer kan utgjøre en helsefare (1). Alle muggsopparter er potensielt helseskadelige, da de inneholder allergener og beta-glukaner. For å avgjøre helsefaren må muggsopptypen og dens konsentrasjon av sporer i luften bestemmes. Ikke alle muggsopper har et like stort helseskadelig potensial, og dessuten vil det variere hvor disponerte ulike personer er for helseplager forårsaket av muggsopp. Det trengs derfor en objektiv bedømmelse av muggsoppens skadelighet for å kunne håndtere infisert materiale riktig.

Helsefaren knyttet til muggsopp blir vanligvis delt inn i tre kategorier:

  • Helsefarer fremkalt av mykoser: Mykoser er infeksjonssykdommer som oppstår ved eksponering av høy konsentrasjon av muggsoppsporer. Dette gjelder spesielt for personer med nedsatt immunforsvar, da det kan oppstå infeksjon i lungene med spredning til hjerte, nyrer eller lunger, såkalt systemisk mykose. I verste fall kan slike mykoser være livstruende, da antibiotika ofte ikke er tilstrekkelig ved behandling av soppinfeksjoner.
  • Allergier eller allergiske reaksjoner fremkalt av muggsopp: Allergiske reaksjoner (nyse- og hosteanfall, snufsing, diaré, oppkast, feber og astma) oppstår ved kontakt mellom soppsporer og vedkommendes slimhinner. Reaksjoner kan oppstå noen timer etter eksponeringen eller helt akutt. Det er dessuten fare for at en avgrenset, men jevnlig eksponering overfor moderate doser av allergenet kan føre til en sensibilisering hos eksponerte personer.
  • Toksiske reaksjoner forårsaket av muggsopp: Muggsopper skiller ut giftstoffer, kalt mykotoksiner. Mykotoksiner kan forårsake sykdom hos personer som er disponerte eller blir utsatt for store mengder av disse giftstoffene. Reaksjonene oppstår ved eksponering av mikroskopisk kontaminert (giftig) organisk støv eller av selve stoffskifteproduktene til muggsopp. Symptomene er tretthet, generell uvelhet, hodepine og irritasjon av slimhinner. Et annet sykdomsbilde i samme kategori, som også baserer seg på en toksisk reaksjon kalles MMIS, og involverer sykdomssymptomer som hudbetennelse, rhinitt, halsbetennelse og astma (2). I følge forskrift om biologiske faktorer (Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (FOR 1997-12-19 nr 1322)) er arbeidsgiveren forpliktet til å risikovurdere helseskader som kan oppstå på arbeidsplassen pga. eksponering av mikroorganismer.

1 Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 11
2 Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 12