Mann og kvinne i åpent kontorlandskap. De arbeider med papirdokumenter. Traller med arkivbokser på gulvet.

Om oss

Vi er IKA Kongsberg.

Vi bevarer historien og gjør den tilgjengelig for samtiden og fremtiden. Dette gjør vi gjennom å forvalte eldre og avsluttede arkiver for 40 kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Åpne og velfungerende arkiv representerer en trygghet for alle i ett fritt og demokratisk land som Norge. Arkiv er vår felles hukommelse som dokumenterer individuelle og kollektive rettigheter og plikter. I arkivet kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskere kaste lys over fenomener.

Arkiv er en kilde til kunnskap. Arkiv er historie som hjelper oss forstå tiden vi lever i.

Vår visjon er derfor å være en synlig og aktuell samfunnsaktør. Vi skal både være en arkivfaglig kompetanseinstitusjon og en økonomisk og kostnadseffektiv partner for våre eiere. Samtidig skal vi bedrive samfunnsnyttig formidling og sikre folks demokratiske rettigheter.

IKA står for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. Vi ble stiftet i 1992, etter initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet organisert og stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Vår hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi.

I IKA Kongsberg jobber vi aktivt med våre etiske kjerneverdier for å skape en felles kultur og holdning til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, ansatte og våre brukere til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Ansatte ved IKA Kongsberg jobber etter ICAs (International Council on Archives) yrkesetiske retningslinjer for arkivarer.

Om du ønsker å finne ut mer om hva IKA Kongsberg jobber med fra år til år, så kan du se årsmeldingene våre her.