INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2. SEPTEMBER 2020

IKA Kongsbergs ordinære representantskapsmøte ble på grunn av covid-19 pandemien utsatt fra 22. april til 2. september 2020.
Eiere og valgte representanter ble orientert om dette i e-post sendt 31. mars 2020.
Styret har primært ønske om fysisk gjennomføring av møtet, men vil ta en endelig beslutning om det er gjennomførbart i uke 33 (10.-14. august). Om beslutningen blir digitalt møte, vil representantene få tilsendt innkalling til Teamsmøte.

For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar til postmottak@ikakongsberg.no innen 10. august 2020.

Vedlagt er innkalling med saksframlegg, årsmelding 2019 samt presentasjon fra selskapet.