REPRESENTANTSKAPSMØTET 22.4.2010

Program

Orientering om og innkalling til representantskapsmøtet. Brev sendt 25. januar 2010

Møteinnkalling med saksfremlegg

Vedlegg til sak 004 og 005:  
Årsmelding 2009

Vedlegg til sak 006: 
Selskapsavtale

Vedlegg til sak 007:
IKA Kongsberg – fremtidig lokalisering (Arkivsenter Østafjells)
Brev fra Riksarkivaren
Kostnader for etablering av eget arkivdepot

Vedlegg til sak 008:
Anbefalt modell for eiertilskudd og budsjett 2013
Vedlegg til sak 010:
Eiertilskudd 2011
Vedlegg til sak 011:
Handlings- og økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til sak 012:
Innstilling til valg 2010

Vedlegg til sak 013:
Sammendrag av rapport

Presentasjon av Arkivsenter Østafjells ( PDF)

Presentasjoner fra representantskapsmøtet:

Nils Johan Stoa, Statsarkivar: Kommunearkiv koster penger (PDF)

Kim Ellertsen, Datatilsynet: Arkiv og enkeltindivider (PDF)

Dag Henning Larsen og Jon Anders Storstein, Riksrevisjonen: Sikring og tilgjengelighet av bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner  (PDF)

Knut Jordheim, IKA Kongsberg: Kildene forteller (PDF), 

Geir Langhelle Mathiesen, Styreleder IKA Kongsberg: Arkivsenter Østafjells (PDF)